• Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej 
   z siedzibą w Niewieścinie, Niewieścin 45, 86-120 Pruszcz.

    

   Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

   • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy 
    o samorządzie powiatowym; w takim przypadku, niepodanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa;
   • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
   • Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

   Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

   • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
   • W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

   Uprawnienia można realizować, składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie w sekretariacie szkoły (Niewieścin 45, 86-120 Pruszcz) lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP2, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

   Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem 4444@onet.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
   w Niewieścinie w sekretariacie szkoły (Niewieścin 45, tel. 52 332 05 04) wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

     

    Dodatkowe informacje:

   a) dane osobowe mogą być przekazywane:

   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych.

   b) Dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
   i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z przepisów szczególnych,

   c) W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

  • Napisz do nas

   Wiadomość ze strony szkoły
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać