• Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2020/2021

   • Rekrutacja rozpoczyna się 24 lutego 2020 r.  Proszę o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do placówki. Wnioski do pobrania na stronie internetowej w zakładce “dokumenty do pobrania” lub w sekretariacie szkoły.

    • Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia  rodziców/opiekunów prawnych.
    • Dzieci spoza obwodu przyjmowane są w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

     

    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego w oparciu o następujące kryteria:

    Lp.

    Kryterium

    Liczba

    punktów

    Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

    1.

    Dziecko mieszka na terenie gminy Pruszcz

    30

    Pisemne oświadczenie rodzica

    2.

    W wybranej szkole obowiązek szkolny spełnia lub spełniało  rodzeństwo dziecka

    20

    Pisemne oświadczenie rodzica

    3.

    Miejsce pracy rodzica znajduje się                 w obwodzie wybranej szkoły

    10

    Pisemne oświadczenie rodzica

    4.

    Uczeń ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwość nauki                     w szkole obwodowej

    10

    Pisemne oświadczenie rodzica

    5.

    W obwodzie wybranej szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców  w zapewnieniu mu należytej opieki

    5

    Pisemne oświadczenie rodzica

    6.

    Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania

    5

    Pisemne oświadczenie rodzica

     

    Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pruszcz. Jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Na 1. etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

    1) wielodzietność rodziny kandydata;

    2) niepełnosprawność kandydata;

    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

     

    Lp.

    Kryterium

    Liczba

    punktów

    Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

    1.

    Dziecko podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

    50

    Pisemne oświadczenie rodzica

    2.

    Do przedszkola, do którego składany jest wniosek, uczęszcza rodzeństwo dziecka lub wraz z wnioskiem kandydata wpłynął wniosek jego rodzeństwa.

    40

    Pisemne oświadczenie rodzica

    3.

    Rodzice dziecka pracują lub uczą  sią w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

    30

    Pisemne

    oświadczenie rodzica

    4.

    Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica lub szkoły podstawowej, do której uczęszcza rodzeństwo dziecka.

    20

    Pisemne

    oświadczenie rodzica

    5.

    Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, wynosi, co najmniej 7 godzin dziennie.

    10

    Pisemne oświadczenie rodzica

    6.

    Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

    10

    Pisemne oświadczenie rodzica

     

    Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Pruszcz mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

    Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola czy oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

     

     

    Terminy rekrutacji:

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin

    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin

    w postępowaniu uzupełniającym

    1.

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

    od 24 lutego 2020 r.

    do 20 marca 2020 r.         

     

    od 25 maja 2020 r.

    do 5 czerwca 2020 r.

     

    2.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe

    od 23 marca 2020 r.

    do 27 marca 2020 r.

    od 8 czerwca 2020 r.

    do 12 czerwca 2020 r.

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych

    i kandydatów niezakwalifikowanych

    30 marca 2020 r.

     

    15 czerwca 2020 r.

     

    4.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły

    od 30 marca 2020 r.

    do 15 kwietnia 2020 r.

     

    od 15 czerwca 2020 r.

    do 19 czerwca 2020 r.

     

    5.

    Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

    16 kwietnia 2020 r.

     

    22 czerwca 2020 r.

     

    Pliki do pobrania