• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI         

    

    

   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego 
   www.spniewiescin.edupage.org

    

   Data publikacji strony internetowej:  1.09.2016 r.

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 1.09.2020 r.

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    

   • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
   • mapy lokalizacyjne nie są dostępne ponieważ są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
   • odczyt audio dla treści tekstowych zawartych na stronie następuje poprzez funkcję (czytaj na głos) dostępną w przeglądarce: MicrosoftEdge

    

   Przygotowanie w/w funkcji nie posiada uzasadnienia ekonomicznego i niesie za sobą nadmierne obciążenie finansowe dla podmiotu publicznego.

    

   Oświadczenie sporządzono dnia 02.04.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Manys, adres poczty elektronicznej dyrektorspniewiescin@pruszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523320352 lub 798624126.

    

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    

   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Dostępność architektoniczna

    

   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Niewieścinie, Niewieścin 45, 8660120  Pruszcz.

   Szkoła ma dwie lokalizacje:  Niewieścin 45 oraz Zbrachlin 17.

    

   Przy schodach do wejścia w budynku w Niewieścinie znajduje się podjazd dla wózków. Nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia. Budynek jest jednokondygnacyjny.

    

   Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    

   W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

    

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

    

   W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Należy zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły, a także drogą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres sekretariatspniewiescin@pruszcz.pl. Zgłoszenie poprzez email winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, nr telefonu kontaktowego lub adres email, proponowany termin załatwienia sprawy oraz jej rodzaj.

    

    

   deklaracja_dostepnosci(1).pdf

    

   AKTUALIZACJA 31.03.2022 R.

  • Napisz do nas

   Wiadomość ze strony szkoły
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać